Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Lokalne volitve 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Thursday 15 Nov 2018
Ulti Clocks content

razpisi
drustva
predobc


Lokalne volitve 2018
There are no translations available.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) je Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin 13. julija 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Občinska volilna komisija je bila imenovana na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Benedikt o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Benedikt na 24. redni seji dne 11. 4. 2018, ki je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 23/18).

 

pdfObvezni izvodi plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018

 

Seznam kandidatov za župana in člane občinskega sveta občine Benedikt
Podatki o kandidatih, volilni udeležbi in rezultatih volitev

pdf SPREMEMBA VOLIŠČA ŠT. 3

Obrazci
pdfGlasovanje na domu
pdfGlasovanje po pošti

PREDČASNO GLASOVANJE
Volivec lahko opravi glasovanje PREDČASNO, v tednu pred nedeljo, ki je določena kot dan glasovanja.
Kdaj: Vsaka občinska volilna komisija sama določi, katere dni bo potekalo predčasno glasovanje. Predčasno glasovanje v Občini Benedikt bo potekalo v torek, 13. 11. 2018 in sredo, 14. 11. 2018 od 7.-19. ure.
Kje: Na volišču za predčasno glasovanje v prostorih Občine Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
GLASOVANJE NA DOMU ZARADI BOLEZNI (81. člen ZLV)
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če vložijo zahtevo pri občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018 na predpisanem obrazcu.
MOŽNOSTI GLASOVANJA ZA INVALIDE, OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI IN DRUGE POSEBNE KATEGORIJE VOLIVCEV
Glasovanje po pošti (81. člen ZVDZ)
Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če vložijo zahtevo pri občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 7. 11. 2018 na predpisanem obrazcu. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji v roku iz prejšnjega stavka in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
Glasovanje s pomočjo druge osebe (79. člena ZVDZ)
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v zakonu, ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik.
GLASOVANJE IZ TUJINE (80. člen ZLV)
Na lokalnih volitvah volivke in volivci ne morejo glasovati po pošti iz tujine, kot tudi ne na diplomatskih predstavništvih ter konzulatih RS v tujini oziroma na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja.

priloga
pdfSklep o predčasnem glasovanju
pdfSklep o določitvi volišč
pdfSklep o določitvi volišč s prostorskimi okoliši
pdfSklep o določitvi števila glasov podpore za župana in člana občinskega sveta na rednih lokalnih volitvah 2018
pdfOdlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2018)
pdfSklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 64/2010)
pdfPogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Benedikt v času izvedbe rednih volitev v občinski svet in rednih volitev župana, ki bodo 18. novembra 2018
pdfRokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018
prilogaspodaj

Obrazci za podporo volivcev

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci

KANDIDIRANJE

Skrajni rok za vložitev kanidatur za člane občinskega sveta in župana Občine Benedikt, je četrtek, 18. 10. 2018 do 19. ure, na sedežu Občinske volilne komisije, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt. Pri tem je potrebno upoštevati, da je kanidaturo mogoče vložiti točno do tega roka in, da se pri tem ne upošteva datum oddaje na pošto (priporočeno). Zaradi lažje odprave morebitnih pomanjkljivosti, Občinska volilna komisija priporoča, da kandidature vložite dan ali dva pred iztekom roka.

KANDIDIRANJE ZA OBČINSKI SVET IN ŽUPANA

Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati oznako volilne enote, ime predlagatelja, ime liste kandidatov, osebne podatke kandidatov: ime, priimek, rojstni podatki, stopnja izobrazbe, naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov in delo, ki ga opravlja, naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča, če je državljan druge države članice EU in nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov, če je državljan druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa naslov začasnega prebivališča. Kandidaturi oziroma listi kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov in  najmanjše število podpisov volivcev na predpisanih obrazcih. Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatov.
Politična stranka ali volivci, ki v volilni enoti določijo več kot enega kandidata za člana občinskega sveta, morajo določiti kandidate oziroma kandidatne liste tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40% kandidatur oziroma mest na kandidatni listi ter svoje kandidate oziroma kandidate na prvi polovici kandidatne liste razporediti izmenično po spolu.

VLOŽITEV KANDIDATURE – POLITIČNE STRANKE

Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate za člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. V posamezni volilni enoti lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem. Kandidat mora imeti v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta stalno prebivališče, če je kandidat državljan druge države članice EU, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče.
Kandidaturi, ki jo vloži politična stranka, morajo biti priložena tudi pravila politične stranke o določanju kandidatov oziroma list kandidatov in zapisnik o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov ter obrazec - sporočilo o organizatorju volilne kampanje.
Enaka določila veljajo tudi za vložitev kandidature za župana.

VLOŽITEV KANDIDATURE – S PODPORO VOLIVCEV

Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu kandidatu ali predlogu kandidatov, ki se volijo po večinskem načelu, ali samo eni listi kandidatov. Vsaka skupina volivcev lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
Kadar je predlagatelj kandidature skupina volivcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek enega izmed teh volivcev z dodatkom »in skupina volivcev«. Ime predlagatelja se šteje tudi za ime liste, če volivci niso določili drugega imena liste. Kandidaturi je potrebno priložiti soglasje kandidata in obrazec - sporočilo o organizatorju volilne kampanje.

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih - stopnja in naziv izobrazbe
Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj
primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali
znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj
Služba za lokalno samoupravo


Občinska volilna komisija
Čolnikov trg 5
2234 Benedikt

Tajnica OVK: Darja Zemljina, 02 703 60 80, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Namestnica tajnice OVK: Darinka Kranar, 02 703 60 80, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
Število volivcev v Občini Benedikt na dan 3. 9. 2018

V volilni enoti 1 ima pravico voliti 747 volilnih upravičencev.
V volilni enoti 2 ima pravico voliti 680 volilnih upravičencev.
V volilni enoti 3 ima pravico voliti 623 volilnih upravičencev.

dvk

lv 2018

 


Uradne ure

PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK:
8.–11. in 12.–14.30 ure
SREDA:
8.–11. in 12.–16. ure
PETEK:
8.
–11. ure

Prisotni na strani

 We have 122 guests online

las ovtar web

genuss am fluss

almaja

SRRS

Last month November 2018 Next month
M T W T F S S
week 44 1 2 3 4
week 45 5 6 7 8 9 10 11
week 46 12 13 14 15 16 17 18
week 47 19 20 21 22 23 24 25
week 48 26 27 28 29 30
KIJZ

Povezave

piso
uradni list
lex
muv_title
pis
feelslo

poosrednjihgoricah
turisticno_poslovni_vodnik
pano

Spletna stran uporablja piškotke za boljšše delovanje in zagotavljanja storitev. Več o varovanju in zasebnosti podatkov si lahko preberete tukaj.

Z brskanjem po naši spletni strani, se strinjam z uporabo piškotkov.