Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Čolnikov trg 14
2234 Benedikt
predsednica: Angela RAJŠP
kontakt: 031 829 614

Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt je uresničena želja kmečkih žena in gospodinj, ki so že iz davnih časov usmerjene v druženje, v izmenjavo dobrih receptov iz dobre kmečke kuhinje. V sistemu spoštovanja zakonitosti tako tudi pri Benediktu zasledimo organizacijo kmečkih žena in deklet. Ne sicer zavidljivo dobo, pa vendar, 14 let druženja pomeni dokajšnjo uveljavljenost v okolju. Kajti od ustanovitve Aktiva kmečkih žena in deklet Benedikt, 31. januarja 1988 so se kar 13 let uveljavljale v benediškem okolju in vse do sejmov v Mariboru, v G. Radgoni in na Ptuju. Od 17. februarja 2001 dalje, ko so svojo združbo uskladile z novo zakonodajo, razkazujejo svoje kulinarične veščine in se strokovno bogatijo pod okriljem Društva kmečkih žena in deklet Benedikt. Za tolikšno prepoznavnost je vsekakor zaslužna njihova dolgoletna predsednica odbora Angela Rajšp, ki uspeva v društvu krmariti med čermi sodobnega kmetijstva.

Začetki interesnega združevanja

V desetletju temeljitih družbeno-političnih gibanj za kar najbolj pristne demokratične odnose se je ob občutnem usihanju vloge SZDL (Socialistične zveze delovnega ljudstva) predvsem na podeželju začutila potreba po druženju. Tako že v drugi polovici osemdesetih let dvajsetega stoletja zasledimo med drugimi tudi interesno združevanje kmečkih žena in deklet zgolj na stanovskih nagnjenjih. V tedanjih razmerah so se lahko ustanavljali le tako imenovani “aktivi” v skladu s statutom SZDL.

Na območju tedanje krajevne skupnosti Benedikt je tako 36 kmečkih žena in deklet na svojem zborovanju 31. januarja 1988 ustanovilo AKTIV KMEČKIH ŽENA IN DEKLET BENEDIKT.

Vodstvo so ob ustanovitvi sestavljale: Angela Rajšp z Drvanje (predsednica), Marija Senekovič in Ivanka Žižek.

Namen druženja v aktivu je bilo medsebojno izpopolnjevanje in izobraževanje v umnem kmetovanju in gospodinjstvu, vse z namenom izboljšanja kakovosti življenja na kmetijah ter izmenjave koristnih informacij in izkušenj, ne le na strokovnem interesnem področju, marveč tudi na področju družbene in kulturne aktivnosti, za ustrezno in primerno mesto kmečkih žena in deklet v družbi.

Prilagoditev aktiva društveni zakonodaji

V samostojni državi Sloveniji je bilo potrebno novim razmeram prilagoditi tudi interesna združenja. Zato so se članice Aktiva kmečkih žena in deklet na svojem zborovanju dne 17. februarja 2001 z namenom uskladitve z zakonodajo preimenovale in ustanovile DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA IN DEKLET BENEDIKT.

Dejavnost društva

Od oblikovanja naprej je v društvu 36 članic. Vseskozi mu predseduje Angela Rajšp. Članice v (7-članskem) upravnem odboru pa so: Irena Flašker, Anica Fras iz Ihove, Katica Geratič, Marija Senekovič, Gretica Žinkovič in Ivanka Žižek.

Društvo se sestaja v prostorih kmetijske pospeševalne službe v Benediktu pri trgovini kmetijske zadruge.

V društvena pravila so članice zapisale osnovne namere društva:

  • prostovoljno povezovanje kmečkih žena in deklet s ciljem, da skrbijo za oživljanje tradicionalnih vrednot, temelječih na spoštovanju družine, kmečkega doma in kar najbolj neokrnjene narave,
  • javno poudarjanje nujnosti in pomena skladnega razvoja podeželja z okolju prijazno kmetijsko pridelavo,
  • v sodelovanju s kmetijsko pospeševalno službo skrb za izobraževanje v obliki tečajev, predavanj, seminarjev in ekskurzij,
  • uveljavljanje žena in deklet v njihovem kulturnem in družabnem življenju,
  • sodelovanje na krajevnih prireditvah,
  • trženje lastnih kmetijskih pridelkov in dobrot iz kmečke kuhinje ter
  • povezovanje in druženje s podobnimi združenji doma in v tujini.

Skozi uveljavljanje teh pravil je društvo s svojimi prizadevnimi članicami kar vidno prisotno v krajevnem življenju. Tako vsako leto skrbno pripravijo pestro in bogato ponudbo kmečkih dobrot na prireditvah ob nekoč krajevnem, danes pa ob občinskem praznovanju v tednu Benedikta. Rade pripravijo in ponudijo kmečke dobrote tudi ob drugih slovesnostih, na primer ob osrednjih proslavah ob kulturnem prazniku, ob Čolnikovih dnevih ipd. Vsekakor pa je sloves Benedikta znan tudi izven njegovih meja, saj se posamično in skupinsko udeležujejo regijskih in drugih srečanj na kulinaričnih razstavah (razstave kmečkih dobrot na Ptuju, na Lentu in v Cityju v Mariboru, na kmetijskem sejmu v G. Radgoni, ...).

besedilo iz Zbornika Občine Benedikt
Avtor: Janez Šijanec

logo