Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Klub starodobnik "Slovenske gorice"

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Mariborska cesta 21
2234 Benedikt
predsednik: Franc LASBAHER
kontakt: 041 509 556

Dolgoletne želje benediških kulturnikov po oblikovanju skupine za zbiranje premične kulturne dediščine se že v polnosti uresničujejo, vendar ne v kulturnem društvu. V družini Franca in Anice Lasbaher v Ženjaku 10 pri Benediktu je vzniknila ideja in obrodila obilen sad: 18. februarja 2002 so z najožjimi prijatelji uspeli ustanoviti.
Vredno in priporočljivo si je na tej domačiji ogledati in občudovati izdelke, traktorje in priključna orodja ter stroje iz dobe začetkov mehaniziranega kmetovanja, drobne tehnične pripomočke za vsakdanjo rabo na kmetijah in v gospodinjstvih in še marsikaj zanimivega iz narodopisne preteklosti slovenskogoriške pokrajine. Ogled te zbirke bo še komu obudil željo po predstavitvi kakšnega zaprašenega primerka tehnike iz časov naših dedov in babic. Reševanje opuščenih in za današnje razmere neuporabnih tehničnih pripomočkov, orodij in strojev na našem podeželju iz izginotja je tudi eden od prvobitnih namenov kluba. Tudi tovrstna oblika kulturne dejavnosti nas umešča med druščino evropskih narodov.
Vsak kraj, ki želi in hoče ohranjati svoje izvorne korenine za prihodnje rodove, se trudi, da v to skrb zaobjame kar največ neizbrisnih znamenj časa in razmer, v katerih so živeli davni predniki. Za uresničitev zapisanih hotenj so seveda potrebni ljudje, ki hočejo in znajo pokukati v narodovo zgodovino, v svojskost svojega bivalnega okolja. Ob razglabljanju o naši dediščini, najsi bo naravna ali kulturna, sili v ospredje težnja po združevanju enako mislečih. Na področju kulturne dediščine je ta možnost izredno pestra. Na širni planjavi razgrinjanja te dediščine se posebej zrcalijo tehnični pripomočki, ki so jih uporabljali pradedi in prababice za svoj življenjski vsakdan. In rodila se je nova druščina ... Klub starodobnik Slovenske gorice.
Veja ljubezni do stare tehnike, predvsem one, s katero se je človek želel hitreje premikati iz kraja v kraj, pa one, ki mu je lajšala težaška opravila in zamenjala vprežno živino pri kmetovanju, skratka tehnike, ki je izraz nenehnega razvoja, se razvija v zaselku Ženjak. Pred leti odprta dejavnost zbiranja in strokovnega izločanja onesposobljenih motornih vozil je pri Francu Lasbaherju v Ženjaku 10 prerasla v zbiranje vozil in tehnike, za katero se izkaže, da jo je vredno ohraniti v prvobitni izvedbi in obliki. Že kar nekaj let je Franc dejavni član Društva kmetijske tehnike Slovenije. S spoznavanjem pravil delovanja sorodne združbe pa se mu je utrnila zamisel o ustanovitvi posebne druščine, ki bi v Slovenskih goricah skrbela za zbiranje in restavriranje primerkov kmetijske in sorodne tehnike. V druščini nekaj somišljenikov je pri upravnem organu za upravne notranje zadeve v Lenartu uspel registrirati klub oz. društvo. Iz zapisov razberemo, da je bil na ustanovnem občnem zboru v Benediktu, 18. februarja 2002, ustanovljen KLUB STARODOBNIK SLOVENSKE GORICE BENEDIKT.
Klub ima sedež na Mariborski cesti 21, 2234 Benedikt, torej na naslovu predsednika Franca Lasbaherja. Odbor sestavljata še tajnik in blagajnik. Člani pa so v glavnem zbiratelji starodobnih vozil in kmetijskih strojev. Vsekakor pa je želja vodstva kluba, da se vanj včlani kar največ sorodnih duš. Le množičnost je zagotovilo za celovitost društvenega sporočila o ohranitvi tehnične kulturne dediščine.
Klub se vsebinsko in organizacijsko povezuje v Zvezo slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil Slovenije (SVS).Skozi to zvezo se predsednik tukajšnjega kluba in prizadevni zbiratelj starodobne tehnike Franc Lasbaher že štiri leta udeležuje tudi razstav stare kmetijske tehnike po vsej Sloveniji. Omembe vreden je podatek, da je leta 2002 prav on požel zmago na 5. razstavi stare kmetijske mehanizacije v Ljubljani. Največ točk občudovanja je komisija namenila njegovemu “oldtajmerju”, nad 70 let staremu traktorju Svoboda. Ko se vest o takšnem laskavem priznanju razve, se takoj dvigne vrednost starodobnikov iz Slovenskih goric. Za družino Lasbaherjevih in za klub je laskavo priznanje, če lahko svojo zbirko pokažejo kar največ občudovalcem.
Namen in naloge Kluba Starodobnik
Iz pravil kluba razberemo, da so namen in naloge usmerjene v organizirano združevanje ljubiteljev starih vozil, kmetijske tehnike in opreme. To dosegajo tako, da sodelujejo z združenji in ustanovami, ki se strokovno in organizirano ukvarjajo s to dejavnostjo. Prizadevajo si za rast strokovnega dela v klubu. Spoštujejo etična in moralna načela tovrstne stroke, skrbijo za vsestransko obveščenost javnosti. Spodbujajo strokovno izpopolnjevanje članov, za njihovo varnost in za preventivne ukrepe s spoštovanjem pravil ravnanja z opuščeno tehniko.
V ta namen organizirajo srečanja, razstave, ... Semkaj vabijo sorodne duše iz drugih krajev Slovenije. Sodelujejo celo s sorodnimi društvi v tujini (Avstriji). Radi se družijo, da izmenjajo mnenja in oblikujejo načrte za prihodnje razstave. Skrbijo, da so razstavljeni primerki v stanju, kakršni so bili še za časa njihove funkcionalnosti. Da so lahko vredni občudovanja, so ti stroji vedno vzorno očiščeni.
Vsekakor Klub starodobnik sodi v naše podeželsko okolje. Poistovetenje s krajem je klub že dokazoval z razstavljenimi primerki na razstavi Utrip Benedikta v tednu prireditev ob praznovanju občine Benedikt v prvi polovici julija 2002. Vodstvo kluba pa že načrtuje organizacijo mednarodne razstave starodobne tehnike v bližini našega kraja. Zato si ta ustanova toliko bolj zasluži, da postane enakovreden člen v celoviti skrbi za našo kleno slovenskogoriško samobitnost od sive davnine do današnjih dni.
Vsako organizirano druženje potrebuje denarna sredstva za svoje delo. Klub starodobnik je doslej financiran izključno iz donacij ljubiteljev te zanimive in svojstvene kulturne dejavnosti. Zato je vredno temeljiteje pretehtati smisel tovrstne zbirateljske strasti in omogočiti, da se ta veja kulturne dejavnosti tudi z vidika proračunske porabe poistoveti z uveljavljenim organiziranim kulturnim življenjem pri Benediktu.

besedilo iz Zbornika Občine Benedikt
Avtor: Janez Šijanec

logo