Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Evropski projekti

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Naziv aktivnosti: Ukrep LEADER (19.2)

UREDITEV EKOMUZEJA DOLINA MIRU, BENEDIKT
Akronim operacije: EKOMUZEJ

Celotna vrednost operacije: 57.085,67 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.999,22 EUR

V operaciji poleg prijavitelja Občine Benedikt kot partnerja sodelujeta še Turistično društvo Atlantida in Gostišče na kmetiji Kaučič, Olga Kaučič, s. p.

Ekomuzej Dolina miru bo na celotnem ozemlju občine Benedikt. Naravne znamenitosti severnih in osrednjih Slovenskih goric pa bodo povezane s kolesarsko potjo in o njih bodo napisane interpretacijske zgodbe za predstavitev na novi internetni strani. Razlogi za operacijo so podpora aktivnostim za varovanje okolja, samooskrbe in za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti ter večgeneracijsko in medgeneracijsko sodelovanje ter vseživljenjsko učenje. Ozadje operacije: naravne znamenitosti se skoraj ne tržijo v turizmu Slovenskih goric in v Benediktu intenzivno potekajo priprave na gradnjo toplic, zato je potrebno pripraviti nove turistične produkte. Pripravljenost operacije za izvajanje je želja in sodelovanje občanov, da Benedikt z okolico postane prepoznavna turistična destinacija, da se varuje okolje in da so občani obveščeni o vsebini in vseh fazah operacije.

Vsebina operacije
Opredelitev novih zelenih površin, namenjenih za rekreacijo z določitvijo naravnega parka. Evidentiranje in opis naravnih območij v Ekomuzeju Dolina miru: neživa narava (kamnolomi, peskokopi, gramoznice, prst, maketa 1800 m globoke termalne vrtine, fosili…), travniki, suhi travniki, mokrotni travniki, ekstenzivno gojeni travniki, mejice, visokodebelni sadovnjaki in tradicionalni vinogradi, njive, gozdovi, obvodna drevesa, redke rastline in živali, vode, naselja) z izdelavo predloga zavarovanja naravnih vrednot (občinski odlok). Skrb za naravno okolico potoka Drvanja s predlogom za zavarovanje potoka kot naravne vrednote. Povezava naravne, kulturne in žive dediščine na območju občine Benedikt. Novi turistični produkti: tematske in kolesarske poti, vzorčni vrt in sadovnjak, delavnice o naravni in kulturni dediščini za šole in občane, izleti in ekskurzije, interpretacijski center Ekomuzej (razstave, predavanja…), razvoj destinacijskih blagovnih znamk in integralnih turističnih produktov z vključitvijo kmetov in podjetnikov.

Cilj in pričakovani rezultati: ustvarjena nova delovna mesta, učni travniki, sadovnjak in kmečki vrt, povečanje števila turistov

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

e kolesa

Naziv aktivnosti:  Ukrep LEADER (19.2)

Z ELEKTRIČNIM KOLESOM PO SLOVENSKIH GORICAH
Akronim operacije: E-kolesa Slovenskih goric

Celotna vrednost operacije: 57.927,77 EUR
Pričakovan znesek sofinanciranja: 39.712,49 EUR

Poleg prijavitelja Domačije Firbas iz Cerkvenjaka v operaciji sodeluje še 7 partnerjev: Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Duplek, Občina Lenart, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Vesna Sirk in Aljaž Toplak.

Z nakupom električnih koles in pripadajoče opreme za prevoz koles bo turist na območju LAS Ovtar Slovenskih goric lahko obiskal več ponudnikov in ni več omejen na krajše razdalje npr. ene občine. Dodana vrednost ponudbe je inovativna storitev, ki gostom ponudi, da lahko kolesa dostavimo na poljubno točko v Slovenskih goricah ali pa goste pridemo iskat, poberemo kolo, če pot nadaljujejo naprej kako drugače. Gostje uporabljajo kolesa z zeleno energijo in jih z zaokroženimi inovativnimi turistične storitvami zadržimo na območju LAS, tukaj raziskujejo nove ponudnike in se ponovno vračajo v destinacijo. S temi inovativnimi storitvami in produkti bodo Slovenske gorice postale atraktivnejše za goste, potepanje po Slovenskih goricah bodo gost doživeli še bolj v stiku z neokrnjeno naravo, povečala se bo tudi njihova potrošnja pri ponudnikih z nakupom prepoznavnih lokalnih produktov območja LAS.

Cilj: Zagon in diverzifikacija dejavnosti za tržne podjeme

Pričakovani rezultati: Nove vsebine, storitve in produkti v mreži Ovtarjeve ponudbe

Dodatne informacije:
Program razvoja podeželja
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

e kolesa

logo