Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Župan

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Župan občine Benedikt je od 5. 12. 2018 mag. Milan Repič.

Naslov: Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
Telefon: 02 703 60 80
Gsm: 031 752 658
Telefaks: 02 703 60 81
E-pošta: milan.repic@benedikt.si

Pristojnosti župana:

  • župan predstavlja in zastopa občino,
  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za te naloge,
  • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in Statut Občine Benedikt.

Koristne informacije

Občina Benedikt

Čolnikov trg 5
2234 Benedikt

telefon: 02 703 60 80
e-pošta: obcina@benedikt.si

logo