Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Župan

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Župan občine Benedikt je od 5. 12. 2018 mag. Milan Repič.

Naslov: Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
Telefon: 02 703 60 80
Gsm: 031 752 658
Telefaks: 02 703 60 81
E-pošta: milan.repic@benedikt.si

               zupan

Pristojnosti župana:

  • župan predstavlja in zastopa občino, predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta,
  • občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
  • občinskemu svetu na podlagi zakona predlaga načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem ter na podlagi zakona odloča o pravnem poslu,
  • predlaga ustanovitev organov skupne občinske uprave,
  • določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,
  • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodjo organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
  • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in statut občine Benedikt.

logo