Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Vloge in obrazci

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Izpolnjene vloge lahko pošljete po pošti, vložite osebno v času uradnih ur v tajništvu občine, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt ali pošljete na elektronski naslov obcina@benedikt.si.

Uradne ure:
ponedeljek, torek, četrtek: 8.–11. in 12.–14.30
sreda: 8.–11. in 12.–16. ure
petek: 8.–11. ure

Stranke obveščamo, da lahko plačilo upravne takse izvedejo preko spodaj navedenega računa:
Prejemnik: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt
Namen plačila: Plačilo upravne takse
Št. računa: SI56 0110 0548 0309 137
Sklic: 11 76473-7111002-20120808

Prosimo, da k vlogam, kjer je potrebno plačati upravno takso, priložite dokazilo o plačilu upravne takse.

pdfPrijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
pdfPrijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
pdfVloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb
pdfVloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

pdfVloga za izdajo dovoljenja za prekop posmrtnih ostankov
pdfVloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste
pdfVloga za izdajo potrdila o izgradnji objekta pred letom 1967
pdfVloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam za priključitev objekta na občinsko cesto
pdfVloga za izdajo soglasja k projektu za priključitev objekta na vodovod
pdfVloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za izgradnjo/ureditev cestnega priključka na občinsko cesto
pdfVloga za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje
pdfVloga za izdajo soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste
pdfVloga za izdajo soglasja za prekop oziroma podvrtanje ceste
pdfVloga za izdajo soglasja za prodajo izven poslovnega prostora oziroma za prodajo na premični stojnici
pdfVloga za izjavo občine o (ne)uveljavljanju predkupne pravice na nepremičnini/ah na podlagi predpisov, po katerih je občina predkupna upravičenka

pdfVloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
pdfVloga za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
pdfVloga za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
pdfVloga za soglasje za priključitev na javno vodovodno omrežje
pdfVloga za soglasje za priključitev na kanalizacijsko omrežje
pdfVloga za najem - uporabo prostorov Doma kulture Benedikt

pdfVloga za uveljavitev pravice do enkratne denarne pomoči za novorojenca
pdfVloga za znižanje oziroma oprostitev plačila vrtca zaradi daljše bolezenske odsotnosti
pdfZahteva za dostop do informacij javnega značaja
pdfZahteva za izdajo lokacijske informacije
pdfZahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
pdfZahteva za odmero komunalnega prispevka
pdfZahtevek za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

logo