Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt

Predpisi, na katere predpis vpliva