Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lenart v letu 1993

Predpisi, na katere predpis vpliva